אנחנו לא קובעים את התעריף... תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש"ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.

עלות של תעריף מוזל לקוב מים: 7.607 ש"ח כולל מע"מ. 


תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

עלות של קוב מים בתעריף גבוה: 13.581 ש"ח כולל מע"מ 

לתשומת ליבך-  צרכנים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד (כדוגמת צרכני אגודות המים) ישלמו תעריף ביוב בלבד, לפי כמות מ"ק מים שנצרכה בפועל בתקופת החשבון ובתעריף של 4.565  ש"ח/מ"ק כולל מע"מ. 


נכס שהוצהר כי הוא בבניה ואינו מחובר למערכת הביוב העירונית - התשלום יהיה 7.607 ש"ח כולל מע"מ לקוב. 


אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

תעריפי מים וביוב

 

ומה גורלם של עסקים?

עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
 

*התעריפים המובאים בדף זה מעודכנים על פי שנוי התעריפים מה- 01.07.2021. מובהר בזה שבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המובא בדף זה לבין הוראות החקיקה, הוראות החקיקה הן המחייבות.