באילו מקרים נזילה תסייע במתן תעריף נמוך?


לאחר הגשת הבקשה והצהרה על תיקון נזילה בנכס, נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.
אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.
הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתנת, לכל היותר, למשך שתי תקופות חיוב רצופות (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).
כמו כן, הזיכוי שניתן בעקבות ההכרה בנזילה, מחושב על פי תעריף נזילה, כפי שנקבע על ידי רשות המים, בהשוואה לנתוני הצריכה שהתקבלו בתקופה המקבילה, בשנה הקודמת בנכס, עבור ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה ואין משמעותו מחיקת החיוב.