המון מונחים ופרטים מופיעים בחשבון המים שלך. 

הכנו לך מדריך התמצאות שיסביר לך בדיוק מה הולך שם:

מספר משלם - מספר ת.ז/ח.פ/תאגיד/חברה של מי שרשום בפנקסי חברת המים כמשלם.

סוג שימוש – לאיזו מטרה נצרכים המים בחשבון זה? מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות, גינון ציבורי.

מספר זיהוי מים – תעודת הזהות של מד המים שלך. מספר הזיהוי הוא שמאפשר למערכת של מיה לזהות אותך.

מספר נפשות מוכר - מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור שלך. נתונים אלה תואמים את הצהרתך לתאגיד ואת ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. חשוב לדעת, עפ"י הנחיות רשות המים, עדכון מספר הנפשות יבוצע באופן שוטף ובממשק ישיר לנתוני מרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.

סוג מד המים - האם מדובר במד ראשי או מד פרטי

מספר מד מים – המספר המופיע מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.

מספר הנכס- תעודת הזהות של הדירה/עסק. גם אצלנו וגם בעיריה 

 

  • תאריך הקריאה – מועד קריאת המים שעל פיה חויב החשבון.
  • קריאה קודמת - נתוני הצריכה שבתקופת החיוב הקודמת.
  • קריאה נוכחית - נתוני הצריכה בקריאת מד המים האחרונה.
  • סוג הקריאה - האם החיוב נעשה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה? (אנו נבצע הערכה הערכה במקרים בהן אין גישה למד המים מסיבות שונות, ונפרט זאת בחשבון המים)
  • צריכה פרטית - צריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידה (למשל בדירה או חנות) ומחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת).
  • הפרשי מדידה (צריכה משותפת) – בבנייני דירות נוצרים הפרשי מדידה בין המד הראשי לבין המדים הפרטיים עקב שימוש משותף לניקיון הבניין, השקית גינה משותפת וכד'. ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים בכל המדים הדירתיים, יחושב ויחולק חולקים בין כל הצרכנים בנכס, כחלק מהצריכה הביתית של כל דירה. 
  • תעריפי המים - תעריפי המים בישראל הנם אחידים, והם נקבעים ע"י רשות המים עפ"י כללי תעריפי המים והביוב תשע״ה 2009.