1. צרכן רשאי לפנות ל"מיה" לצורך עריכת בירור של חיוב מים בתקופת חיוב כלשהיא, לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי, אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.
2. חברת "מיה" תערוך בירור בהתאם לכללים ותודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור והפעולות שנקטה בעקבותיו.
3.צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לבקש מחברת "מיה", בתוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה על תוצאות הבירור, לערוך בדיקות נוספות לבירור של חיוב העד צריכת מים. בקשה כאמור כפופה לתשלום תעריף בעד עריכת בדיקות נוספות (הכללים מגדירים מקרים בהם יוחזר לצרכן הסכום ששילם בעד עריכת הבדיקות הנוספות).
4.חברת מיה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לעריכת בדיקות נוספות, על תוצאות הבדיקות הנוספות ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהן. כמו כן תודיע החברה לצרכן על זכותו להשיג על ממצאי הבדיקות בפני רשות המים.

לשירותכם טופס בקשה מקוון  לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

 או בדוא"ל: info@mayawater.co.il
או בפקס: 09-7453249

או בכתב אל :

מיה המים של הוד השרון" 

הנגר 8 הוד השרון