במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, אנו מחויבים לאמות מידה, כפי שקובעת מעת לעת הרשות הממשלתית למים וביוב. 

כללי_הניתוק-_נוסח_שפורסם_ברשומות-נגיש.pdf

כללי אמות המידה- נוסח ברשומות.pdf