רשיון הפעלה 

 

דוחות ניטור איכות השפכים והקולחין במט"ש

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע

דוח איכות הסביבה

תכנית ניטור ובקרת שפכים