חוק חופש המידע – פניות הציבור

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק בשנת 1998 ונכנס לתוקף בחודש מאי 1999. החוק מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכו´.
בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על מי הוד השרון להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או יו"ר מי הוד השרון, להאריך את זמן הטיפול עד ל-90 ימים נוספים.
כאשר המידע המבוקש נוגע לצד שלישי, על מי הוד השרון לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 ימים נוספים. ככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 פניה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ₪ והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪. 

המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל מהשעה הרביעית (כלומר ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).
את אגרת הבקשה ניתן לשלם בצ´ק בגזברות התאגיד.

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא, יש לפנות לממונה על יישום חופש המידע:

מוריה גולדברגר- שניבאום
מזכירת חברה
097707566