דוחות ניטור שפכים 

בהתאם לסעיף 12(א) לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014